Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα σπουδών Γενικού Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών του Γενικού διαμορφώθηκε με τις διάφορες υπουργικές αποφάσεις σε διαφορετικά σχολικά έτη.

Στην Α' Τάξη από το τρέχον Σχολικό Έτος 2011-12 εφαρμόζεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών που καθορίστηκε με την Αρ. Πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213 τ.Β/2011) Υπουργική Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την Αρ.Πρωτ.86157/Γ2/28-07-2011 Υπουργική Απόφαση.

Στις Β' και Γ' Τάξη το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόστηκε από το Σχολικό Έτος 2005-2006 και καθορίστηκε με την αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 921).


Θεατρικές Παραστάσεις